A+ A A-
 • Kategoria: Konkursy
 • Odsłony: 2833

 1. Postanowienia ogólne
  1. Konkursy, organizowane są przez witrynę "Okręty Podwodne Świata" prowadzoną przez Sebastiana Węglarczyka i Witolda Rychtera, z siedzibą odpowiednio w Krakowie os. Centrum A 6/41, 31-923 Kraków oraz w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 54/20, 63-400 Ostrów Wielkopolski zwaną dalej "Organizatorem".
  2. Data rozpoczęcia i zakończenia konkursu podana jest zawsze na stronie konkursu.
  3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.ops.mil.pl, pod adresem http://ops.mil.pl/konkursy/208-regulamin-konkursow.
  4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem Organizatora Konkursu oraz pracowników firm sponsorujących nagrody.
  5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
 2. Zasady organizowanych konkursów
  1. Zadaniem uczestników Konkursów będzie udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe.
  2. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:
   1. odpowiedzieć na pytania i równocześnie dokonać rejestracji w Konkursie poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail w formularzu konkursowym,
   2. zapoznać się z Regulaminem Konkursu i dokonać jego akceptacji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza konkursowego,
   3. przesłać odpowiedzi na pytania konkursowe do dnia w którym kończy się dany konkurs.
  3. Każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia z jednego adresu e-mail.
  4. Przesłanie zgłoszenia konkursowego po terminie powoduje jego automatyczne odrzucenie.
  5. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
  6. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 6, 7, 9, 10 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.
  7. Po zakończeniu nadsyłania zgłoszeń konkursowych, Organizator, dokona oceny poprawności odpowiedzi na pytania konkursowe. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych, które zawierały poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania, drogą losowania zostaną wyłonione osoby, które zostaną nagrodzone. Ilość osób, które mogą zostać nagrodzone podana jest każdorazowo na stronie danego konkursu.
 3. Rozwiązanie Konkursu
  1. Nagrodę w Konkursie otrzymają losowo wybrane osoby, które poprawnie odpowiedziały na pytania testowe.  
  2. Opublikowanie listy zwycięzców w serwisie "Okręty Podwodne Świata" nastąpi w ciągu 5 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
  3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w Konkursie e-mailem, zgodnie z danymi osobowymi, podanymi w formularzu zgłoszeniowym Konkursu.
  4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Organizator dokona dodatkowego wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń konkursowych, które spełniają kryteria określone w pkt. 14. Czas oczekiwania na skontaktowanie się z organizatorem wynosi 7 dni od wysłania listu pocztą elektroniczną z informacją o wygranej.
 4. Nagrody
  1. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na ich równowartość pieniężną.
  2. Nagrodzeni w Konkursie uczestnicy nie mogą przenieść praw do przyznanej im nagrody na osoby trzecie.
  3. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.
  4. Nagroda zostanie przesłana pocztą na adres wskazany przez uczestnika.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Uczestnicy, wypełniając formularz rejestracyjny, wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
  2. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem danych osobowych, które Organizator będzie przetwarzać w celu realizacji zobowiązań wynikających z Konkursu.
  3. Jednocześnie uczestnicy, wysyłając formularz konkursowy, wyrażają zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, jako administratora danych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
  4. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom oraz osobom trzecim.
  5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na stronach witryny "Okręty Podwodne Świata" imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania jeżeli zostanie on zwycięzcą w Konkursie.
  6. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
  7. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Organizatora. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy nagrody, powinna być kierowana na adres fundatora nagrody.
  8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
  10. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie danych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
  11. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy


Odśwież